Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA SALES & SERVICES Μον/πη ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τιμοθέου 7-11, με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.alepoudaki.gr  αποτελεί την διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας. Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να διαφημίζονται και να προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας αλλά και τρίτων προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο και σε κάποιες προσφορές για συγκεκριμένη ποσότητα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών. Ο χρήστης/συνδρομητής της ιστοσελίδας, δύναται μέσω αυτής να αγοράσει από τον εκάστοτε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών τα προϊόντα/την υπηρεσία της επιλογής του στην ειδική εκπτωτική τιμή, υποκείμενος στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.alepoudaki.gr  συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με το περιεχόμενο αυτών.

Α. Έννοιες / Ορισμοί

  • Εταιρεία: η εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA SALES & SERVICES Μον/πη ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τιμοθέου 7-11 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 18 45 176).
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα www.alepoudaki.gr .
  • Προμηθευτής/Πάροχος υπηρεσιών: κάθε τρίτος προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/ τις υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας.
  • Προϊόν/ Υπηρεσία: Το προϊόν/ η υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου υπηρεσιών που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.
  • Αγοραστής: κάθε χρήστης/συνδρομητής που συμμετέχει επιτυχώς σε εκάστοτε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/την Υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών.
  • Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή/Πάροχο Υπηρεσιών για την παράδοση του προϊόντος/παροχή της Υπηρεσίας κατόπιν ταυτοπροσωπίας.
  • Προσφορά: η προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.
  • Χρήστης: ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

Β. Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

1. Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές/Παρόχους Υπηρεσιών να προωθήσουν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της Ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρεία σχετικά με τους Τρίτους Προμηθευτές, δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή/και του παρόχου των υπηρεσιών παρά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των υπηρεσιών των Παρόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους του χρήστη για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την αγορά προσφοράς είναι α) η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και β) η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. Η Εταιρεία θα διαθέτει στους Χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά κατά την διαδικασία που κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά. Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή/πάροχο, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο Χρήστης θα δικαιούται να λάβει από τον τελευταίο το προϊόν/ Υπηρεσία για το οποίο/α ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε.
3. Κάθε Χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια προσφορά από την ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (πεδία)  της σελίδας αγοράς της εκάστοτε προσφοράς και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και τα στοιχεία της διεύθυνσής του για την παράδοση των προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στη σελίδα αγοράς της προσφοράς και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”), θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη/συνδρομητή το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών. Για τις περιπτώσεις προσφορών με Ελάχιστο όριο ποσότητας, η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Χρήστη θα γίνεται αφού συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός προσώπων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την προσφορά ώστε αυτή να ενεργοποιηθεί. Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται, υπό τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε κάθε Προσφορά. Τα ειδικότερα στοιχεία της προσφοράς (διάρκεια ανάρτησης της Προσφοράς στην Ιστοσελίδα και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά), αναγράφονται σε κάθε Προσφορά και είναι γνωστά στον Χρήστη πριν αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά.

4. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της Ιστοσελίδας να πληροφορείται σχετικά με το εναπομένον διάστημα μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς, καθώς και ενίοτε, σχετικά με τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση προσφοράς με Ελάχιστο όριο Ποσότητας Παραγγελιών.

5. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του) χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε δήλωση στοιχείων τρίτων προσώπων, υποχρεούται να έχει λάβει προηγουμένως την συγκατάθεση τους για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τον προαναφερθέντα σκοπό. Σε κάθε περίπτωση χρήσης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, ο χρήστης δηλώνει αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αυτών, η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση. Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε Χρήστης Τα πρόσωπα αυτά συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και, εφόσον αυτή (η ενεργοποίηση της Προσφοράς) πραγματοποιηθεί, τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται Αγοραστές.
6. Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρεία: α) δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού και β) διαθέτει τα Κουπόνια ηλεκτρονικά στους Χρήστες που αγόρασαν την Προσφορά και συγκεκριμένα μέσω της καταχώρησης έκαστου κουπονιού στην ειδικά σχεδιασμένη σελίδα «τα κουπόνια μου» του κάθε χρήστη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εκτός από τα κουπόνια, ηλεκτρονικά θα αποστέλλονται προς τον αγοραστή στην δηλωθείσα από τον τελευταίο ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας και οι οδηγίες για την παραλαβή των προϊόντων/υπηρεσιών. Ο αγοραστής θα λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού απευθείας από τον προμηθευτή/ πάροχο υπηρεσιών από τον οποίο και θα τιμολογείται, κατά την επίδειξη του Κουπονιού για εξαργύρωση. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα συγκεκριμένα καταστήματα του Προμηθευτή/ Παρόχου Υπηρεσιών που αναγράφονται σε αυτό. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το Προϊόν/Υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Το κουπόνι δεν είναι σε καμία περίπτωση δεκτικό εξαργύρωσης και το αντικείμενο της προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό είναι αποκλειστικό και περιορισμένο και δεν δύναται να ανταλλαγεί ή να αντικατασταθεί με άλλο. Η διάρκεια ισχύος του κουπονιού είναι περιορισμένη. Το κουπόνι ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως, μετά την παρέλευση της οποίας ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρείας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή ή/και σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής των στοιχείων του αγοραστή, η διασταύρωση των οποίων θα πραγματοποιείται κατά την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή/ Πάροχο Υπηρεσιών για την παραλαβή του προϊόντος/ Υπηρεσίας. Ο Αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων κατά την αγορά της προσφοράς όσο και για την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών (ταυτότητα/ διαβατήριο) για την διασταύρωση των εν προσωπικών του στοιχείων κατά την παραλαβή του Προϊόντος/Υπηρεσίας.
7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πωλεί Προϊόντα/παρέχει Υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σύμφωνα με τα ανωτέρω σε αυτόν. Η Εταιρεία αποστέλλει στον Προμηθευτή, την επόμενη της ενεργοποίησης της Προσφοράς, λίστα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, η οποία περιέχει τα ονόματα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός.
8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το Προϊόν/Υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών που του έχει αποστείλει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το Προϊόν/Υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι, και τα ανωτέρω δικαιολογητικά διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων.
9. Η Εταιρεία συμμετέχει στην προώθηση της πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή χωρίς να ασκεί έλεγχο ή να εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα καθώς των Προϊόντων/Υπηρεσιών που προωθούνται, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Χρήστη, ούτε επίσης τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών για την πραγματοποίηση της αγοράς.
10. Ειδικότερα, τυχόν προδιαγραφές των Προϊόντων/Υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Ο Προμηθευτής/ Πάροχος Υπηρεσιών φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αληθή, ακριβή και ορθή περιγραφή του προϊόντος/ Υπηρεσίας και όλων των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτής που αναγράφονται στην Προσφορά. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πραγματικού και του περιγραφόμενου στην προσφορά προϊόντος/υπηρεσίας.
11. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγορασθείσας Προσφοράς, εάν: α) ο Αγοραστής δεν έκανε χρήση του Κουπονιού του μέχρι την ημερομηνία λήξης του, ήτοι μέχρι την παρέλευση της διάρκειας της Προσφοράς, όπως αυτή έχει οριστεί από τον Προμηθευτή ή/και β) ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του παρεχόμενου Προϊόντος ή της παρεχόμενης Υπηρεσίας.
12. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής/Πάροχος Υπηρεσιών, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη κατάστασης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του Προϊόντος/Υπηρεσίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει στο ακέραιο τα χρήματα στον Αγοραστή που δεν έχει εξαργυρώσει το κουπόνι.
13. Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο info@alepoudaki.gr  του αιτήματός του προς την Εταιρεία. Ακολούθως, η Εταιρεία, αφού επιβεβαιώσει πως δεν έχει γίνει χρήση του Κουπονιού, θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν επικοινωνίας (email ή τηλεφωνικώς) και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο Αγοραστής θα επιστρέψει αντιστοίχως το Κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή.
15. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή.

Γ. Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Α) μέσω Πιστωτικής Κάρτας. Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και πληρωμή του Προϊόντος/Υπηρεσίας στον Προμηθευτή, στην Ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa®, και MasterCard®. Οι συναλλαγές των Χρηστών ανακατευθύνοται (redirect) στο ασφαλές διαδικτυάκο περιβαλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών της τράπεζας που προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών, όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
Β) μέσω Paypal. Η διαδικτυακή υπηρεσία PayPal προσφέρει έναν γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμών μέσω του Internet, χωρίς να ανακοινώνετε τις πληροφορίες της κάρτας σας. Αν λοιπόν έχετε λογαριασμό στο PayPal μπορείτε να κάνετε την πληρωμή των αγορών σας μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό PayPal του www.alepoudaki.gr Αν δεν έχετε λογαριασμό στο PayPal, μπορείτε να ανοίξετε εύκολα έναν λογαριασμό εντελώς δωρεάν ακολουθώντας τα απλά και κατανοητά βήματα που περιγράφονται στο Web Site του PayPal. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι μια πιστωτική κάρτα, ή να μεταφέρετε χρήματα από έναν τραπεζικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό σας του PayPal. Τόσο η κατάθεση χρημάτων μέσω PayPal όσο και η δημιουργία νέου λογαριασμού είναι 100% ανέξοδη.
Γ) μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ειδικότερα ως προς την Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
1. Ο Χρήστης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία ή περισσότερες προσφορές με το να παρέχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Χρονικά η αγορά μιας Προσφοράς ορίζεται η στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί “Αγοράστε”.
2. Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης/πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο Χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του Χρήστη για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
4. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο Χρήστης θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.
5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.
6. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η Εταιρεία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.
7. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία.
8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).
Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:
1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρεία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.
2. Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.
Ειδικότερα ως προς την πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της καταβολής του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού στους αναρτημένους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το χρονικό διάστημα που ισχύει η προσφορά. Στην συνέχεια ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας (καταθετήριο) με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης, τον προσωπικό κωδικό της παραγγελίας που αναγράφεται στο κουπόνι και το email ή username του στο φάξ 211-8004514 ή στο email info@alepoudaki.gr της Εταιρείας. Εντός μίας ημέρας από την παραλαβή του φάξ ή email η Εταιρεία θα αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη το κουπόνι. Προσοχή! Η αποστολή του κουπονιού στον λογαριασμό του χρήστη, θα γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής του από εμάς και της πλήρους ενεργοποίησης της αγοράς του.

Δ. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους Χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
1. Ο χρήστης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης (ηλικία και δικαιοπρακτική ικανότητα)                                                     .
2. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
3. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεται ως έχει. Δηλαδή απαγορεύεται στον χρήστη να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν (βλ. Η παρακάτω).

Ε. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση της και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την συχνή ενημέρωσή του σχετικά με την Ιστοσελίδα και τους όρους της. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Διευκρινίζεται ότι η οποιαδήποτε αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης δύναται προκύψει τόσο στο χρήστη της ιστοσελίδας, όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά δύναται να προέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας, από την χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας που προέρχεται από προσφορά της ιστοσελίδας, από αντιγραφή, ή παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Σε καμία περίπτωση το www.alepoudaki.gr  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.α. από χρήστες ή απλούς επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επιπλέον, η εταιρεία  δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.alepoudaki.gr , υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κλπ) και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο www.alepoudaki.gr .

Tο www.alepoudaki.gr , σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να παράσχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των αναρτημένων προσφορών υπηρεσιών και προϊόντων. Είναι όμως μέσα στις υποχρεώσεις του, η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας στην περίπτωση παραγγελίας ή και στην Ακύρωση της Αγοράς του.

Ζ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνεργαζόμενων με αυτή προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση, και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η. Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι προβαίνει σε χρήση αυτής λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους του διαδικτύου, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή.
Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση αυτής για τη δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα από άποψη τεχνολογίας και προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια τόσο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών όσο και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών χρησιμοποιώντας τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης της VeriSign, 128-256 bit.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Σύνδεση  Πελάτη  / Συνεργάτη-Παρόχου
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη είναι : ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι με κάθε είσοδο καταχωρούνται και παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά ή τα εμπορικά στοιχεία.
Με την διαδικασία της Σύνδεσης, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας του (password), όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Πελάτη / Συνεργάτη-Παρόχου, είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας, διαφορετικά  το www.alepoudaki.gr  δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, την αλλαγή του  password  σε τακτά χρονικά διαστήματα και την αποφυγή  χρήσης των ιδίων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall (τείχος προστασίας), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 128 bit.

Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει στο μέτρο που την αφορά, για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.  Επιπλέον, για  ασφάλεια, θα πρέπει και ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικά Newsletters αποστέλονται σε χρήστες μόνον εφόσον το επιθυμούν  και το έχουν δηλώσει κατά την  εγγραφή τους  ως μέλη στην ιστοσελίδα  www.alepoudaki.gr  ή σε απευθείας εγγραφή τους στο ενημερωτικό Newsletter της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία και το www.alepoudaki.gr  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουν  ή δημοσιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που οι χρήστες εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτουν  οι χρήστες στη διάθεσή μας με την εγγραφή τους  ως μέλη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών τους. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή του χρήστη στην ιστοσελίδα www.alepoudaki.gr   προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, ώστε να ενημερώνεται για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να ζητηθεί να δηλώσει στοιχεία του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.alepoudaki.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.alepoudaki.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν εγγραφές και κινήσεις σε κάποια υπηρεσία του www.alepoudaki.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα - κατάστημα www.alepoudaki.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Στην περίπτωση Ανηλίκου Χρήστη,  πριν αυτός αποφασίσει αν αποδέχεται ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσει με το γονέα ή τον κηδεμόνα του και να τους κατανοήσει πλήρως, τόσο ο ίδιος όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό του. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Η Πρόσκληση παιδιών από γονείς-κηδεμόνες, να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, δηλώνει παροχή εκ μέρους τους την συγκατάθεσή τους στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διαφημίσεις και χορηγοί

Ο Χρήστης γνωρίζει/είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρεία ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

Γενικοί όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες  και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.alepoudaki.gr  και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.